Skip to main content
| Hans-Günter Meyer-Thompson | National

EU-EWS. Formal notification of N,N-diethyl-2-[2-[[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamine (fluetonitazene) by Germany

EU-EWS. Formal notification of N,N-diethyl-2-[2-[[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamine (fluetonitazene) by Germany

EMCDDA, Lissabon, 14.05.2024

EU-EWS. Formal notification of N,N-diethyl-2-[2-[[4-(2-fluoroethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamine (fluetonitazene) by Germany