A- A A+

Verbesserung der Opioidsubstitutionsbehandlung in der medizinischen Rehabilitation Abhängigkeitserkrankter

Thomas Kuhlmann, Heino Stoever

Suchttherapie 2023; 24(01): 5 – 6, DOI: 10.1055/a-1975-1457

Abstract

https://eref.thieme.de/ejournals/1439-989X_2023_01#/10.1055-a-1975-1457