A- A A+

Substitol®-Lieferengpass: Mundipharma verlängert den Lieferengpass für alle Stärken von Substitol® bis 30. Juni 2022

Substitol Lieferengpass-Verlängerung bis 30.06.2022-1