A- A A+

Alkoholmarker bei klinischen und forensischen Fragestellungen - Alcohol biomarkers in clinical and forensic contexts.

Andresen-Streichert H, Müller A, Glahn A, Skopp G, Sterneck M: 

Dtsch Arztebl Int 2018; 115: 309–15. DOI: 10.3238/arztebl.2018.0309

https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=197676